Eický kodex zaměstnanců

Etický kodex  je pro každého zaměstnance Pečovatelské služby města Čelákovic závazný a jeho nedodržování bude posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky. 

Základní ustanovení

 1. Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech zaměstnanců Pečovatelské služby města Čelákovic (dále jen zaměstnanci) a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.
 2. Posláním Pečovatelské služby města Čelákovic je zejména umožnit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby , setrvat co možná nejdéle v jejich přirozeném prostředí, usnadnit jim život ve stáří či nepříznivé situaci a žít běžným způsobem života.
 3. Zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv, řídí se platnými právními předpisy a normami, platnými pro výkon jejich povolání.

Etické zásady ve vztahu ke klientům

 1. Zaměstnanci pomáhají lidem, kteří o pomoc požádají, bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení.
 2. Zaměstnanci se chovají  zdvořile a přistupují ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reagují na jeho potřeby.
 3. Zaměstnanci respektují důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytují žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Nikdo nesmí zneužít ve vztahu ke klientovi jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.
 4. Každý člověk je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na poskytování pomoci.
 5. Zaměstnanci nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup ke klientovi či žadateli nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.
 6. Poskytovatel a všichni jeho zaměstnanci se zavazují zachovávat mlčenlivost o osobních údajích klienta a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Etické zásady ve vztahu k organizaci a ke svým spolupracovníkům

 1. Zaměstnanci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň služeb byla co možná nejvyšší.
 2. Pokud si zaměstnanec není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce v organizaci, projedná záležitost se svým nadřízeným. Zaměstnanci dávají vždy přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.
 3. Zaměstnanci respektují a využívají pokynů svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů.
 4. Základem vztahů mezi zaměstnanci je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování. Kritické připomínky vůči ostatním zaměstnancům organizace jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy ne před uživatelem sociální služby či žadatelem o službu.
 5. Všichni zaměstnanci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a organizace. I v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru v očích veřejnosti.
 6. Zaměstnanci jsou povinni se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese.