Čelákovice pečovatelská služby

Čelákovice pečovatelská služby
1c

1c

Vyhledávání

Povinné informace

Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování pečovatelské služby občanům města Čelákovice a přilehlých obcí (dle kapacitních možností, za příslušnou úhradu na základě sepsané příslušné smlouvy).    

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Oficiální název

Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace zřízená zřizovatelem Městem Čelákovice, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Město Čelákovice zřídilo s účinností od 1. ledna 2017 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněních pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci "Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace".

Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění následujících činností:

Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování pečovatelské služby občanům města Čelákovice a přilehlých obcí (dle kapacitních možností, za příslušnou úhradu na základě sepsané příslušné smlouvy).

Vymezení předmětu činnosti:pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení , a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb. 

Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování pečovatelské služby:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka jmenovaná Radou města Čelákovic. Ředitelka jedná ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně, písemné dokumenty podepisuje tak, že k úplnému názvu příspěvkové organizace  připojuje svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména, příjmení a funkce. V době nepřítomnosti ředitelky jedná ve stejném rozsahu  a stejným způsobem jehí zástupkyně jmenovaná ředitelkou. Ředitelka příspěvkové organizace je povinná dbát pokynů, které v oblasti své působnosti k provedení právních předpisů a zřizovací listiny příspěvkové organizace vydává zřizovatel.

3. Organizační struktura

V čele Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvkové organizace stojí statutární orgán - ředitelka příspěvkové organizace, kterou zastupuje jmenovaná zástupkyně.
Struktura organizace:

1 vedoucí pracovník,
1 sociální pracovník,
1 administrativní pracovník,
7 pečovatelů v přímé péči.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, Kostelní 26/27, 250 88 Čelákovice.

Adresa pro osobní návštěvu: Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, Kostelní 26/27, 250 88 Čelákovice.

Telefonní spojení: +420 723 725 988, +721 361 041, +420 326 999 801.

Internetové stránky: www.pscelakovice.cz

E-mail: info@pscelakovice.cz

ID datové schránky: 85xa72i

5. Bankovní spojení: číslo účtu 115 - 3903970247 / 0100, vedeného u Komerční banky

6. IČ: 712 94 481

7. DIČ: není plátcem DPH


8. Základní dokumenty

ikona souboruZřizovací listinaVytvořeno 25.7.2017 10:17:19 - aktualizováno 4.9.2018 16:17:57 | přečteno 1808x | Pavlínka Bernášková
 

Kde nás najdete? Kde nás najdete?

Sloupec 01

Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace 

Kostelní 26/27, 250 88  Čelákovice

Sloupec 02

Telefon: +420 326 999 801 

Telefon: +420 721 361 041

Telefon: +420 723 725 988

Sloupec 03

E-mail: info@pscelakovice.cz

Pracovní doba: po - ne 7:00 - 19:00 vč. svátků

 

Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace je finančně podporována z příspěvků zřizovatele města Čelákovic a z dotace Středočeského kraje.

load