Čelákovice pečovatelská služby

Čelákovice pečovatelská služby
1c

1c

Vyhledávání

Přání a stížnosti

Postup při podávání stížnosti na poskytovanou sociální službu

 • klient je oprávněn vyjádřit kdykoliv svou stížnost na poskytovanou službu,
 • stížnosti jsou přijímány ústně nebo písemně,
 • stížnost klienta na poskytovanou službu vyřizuje vždy vedoucí pracovník PS, pečovatelka ani jiný zaměstnanec PS není oprávněn vyřizovat stížnost klienta,
 • každý zaměstnanec PS je povinen pravdivě informovat klienta o způsobu předání stížnosti na poskytovanou službu,  je povinen předat klientovi informace o kontaktních adresách, osobách nebo
  telefonních číslech a to ústně nebo opakovaným předáním informačního letáku,
 • požádá - li o to uživatel služby, je zaměstnanec pečovatelské služby povinen vyslechnout jeho stížnost, případně pomoci  při jejím sepsání. Písemnou stížnost je zaměstnanec povinen předat vedoucí PS. Vedoucí zaměstnanec je povinen pořídit zápis o převzetí stížnosti (kniha stížností a osobní spis uživatele služby) a předat orgánu, kterému je stížnost adresována,
 • stížnosti uživatelů služby, které PS přijímá, se týkají pouze služeb zajišťovaných PS, např. stížnost na kvalitu dovážených obědů je nutné adresovat provozovateli kuchyně, který je dodavatelem (PS tyto stížnosti předá nebo tlumočí),
 • občan si může stěžovat ředitelce pečovatelské služby. Pokud má stěžovatel pochybnosti o její podjatosti, popř. má obavy z vlastního ohrožení z důvodu podání stížnosti, může se obrátit na zřizovatele, tj. město Čelákovice.
Postup při příjmu stížnosti klienta na poskytovanou službu
 • Ředitelka PS je povinen stížnost evidovat v knize stížností. Ředitelka PS vyvolá jednání s dotčeným zaměstnancem, pokud je ve stížnosti uveden.
 • O stížnosti a rozhovoru s dotyčným zaměstnancem provede zápis v osobním spise klienta.
 • Ředitelka PS provede návštěvu klienta a stížnost vyřídí s ohledem na její závažnost a přístup klienta, na místě provede zápis s podpisem klienta.Nelze-li stížnost vyřídit na místě, předá stížnost kompetentnímu orgánu – např. zřizovateli – k dalšímu projednání.
 

Kde nás najdete? Kde nás najdete?

Sloupec 01

Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace 

Kostelní 26/27, 250 88  Čelákovice

Sloupec 02

Telefon: +420 326 999 801 

Telefon: +420 721 361 041

Telefon: +420 723 725 988

Sloupec 03

E-mail: info@pscelakovice.cz

Pracovní doba: po - ne 7:00 - 19:00 vč. svátků

 

Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace je finančně podporována z příspěvků zřizovatele města Čelákovic a z dotace Středočeského kraje.

load